Dokumenty

Základní pojmy

Člen obživovaný / obživný – jednotlivec, rodina, nebo domácnost, která vstupuje do spolku se záměrem získávat obživu

Člen obživující / živitel – ekologický zemědělec / výrobce / dodavatel BIO, který vstupuje do spolku se záměrem poskytovat obživu

obŽIVA – spolek tedy právnická osoba zaštiťující chod spolkového odběrného místa a spojující členy.

Obživa / spolkové odběrné místo – prostor zřízený za účelem společné výměny obživy mezi členy, k jeho zřízení a provozu budou využity členské příspěvky členů (viz níže)

Shromáždění členů – shromáždění všech členů spolku, schází se minimálně jedenkrát ročně, schvaluje rozpočet spolku

Výbor zástupců – nejvyšší / statutární orgán spolku je tvořen zakladateli spolku a dalšími volenými zástupci

Provozní Obživy – odpovědná osoba za chod Obživy, její finanční zdraví, zajištění sortimentu, atp.

Investiční členský příspěvek – základní platba nutná ke vstupu do spolku a k založení prvního spolkového odběrného místa a na jeho údržbu a rozvoj; investiční členský příspěvek je stanoven 4800,- Kč

Provozní členský příspěvek – částka, kterou je povinen uhradit každý člen využívající spolkového odběrného místa každý měsíc; částka je stanovena dle ročního rozpočtu provozních nákladů

Solidární fond – částka vedená odděleně na analytickém účtu účetnictví spolku, která bude určena k úhradě investičního příspěvku zájemců o členství, kteří požádají o solidární příspěvek; do solidárního fondu budou ukládány vklady členů vložené za tímto účelem

Rezervní fond – částka vedená odděleně na analytickém účtu – investiční příspěvky členů, které nebude již nutné/účelné využít k budování stávající Obživy, budou vedeny samostatně na analytickém účtu v účetnictví spolku a budou použity přednostně pro zřízení dalšího spolkového odběrného místa, či pro úhradu neočekávaných výdajů investičního charakteru

Stanovy spolku „Spolek živá obŽIVA“

Založeném dle zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník

 

1. Název a sídlo

Název: Spolek živá obŽIVA (dále jen „spolek“)

Sídlo: České Kopisty 5, 412 01 Terezín

2. Hlavní činnosti

I. Vzdělávání a šíření povědomí – poskytovat svým členům a veřejnosti environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu formou seminářů, přednášek a sdílení příkladů dobré praxe.

II. Vytváření důvěryhodnosti – spolupracovat na zdůvěryhodnění značky a principu ekologického zemědělství (respektive značky bio).

III. Budování vztahu k Zemi – utvářet vztahy mezi obživovanými a živiteli, tedy těmi kteří mají přímý podíl na tom, jak Země vypadá, tak aby k ní všichni mohli mít přímý vztah.

IV. Usnadňování obživy – usnadňovat svým členům obživu z šetrného ekologického zemědělství, které je založeno na osobních vazbách a vzájemnosti, a jehož cílem bude živit lidi pro společnou radost všech zúčastněných.

3. Naše hodnoty

I. Spolupráce bez boje. Život (bio) rovná se spolupráce, chceme tedy žít a spolupracovat na rozkvětu našich životů.

II. Úcta k okolnímu světu. Při vší činnosti projevovat úctu k okolnímu živému a neživému světu a rozvíjet ji i mezi ostatními.

4. Členství a členské příspěvky

I. Členství ve spolku má dvojí podobu

a. Člen obživný (jedlík)

b. Člen obživující (zemědělec či zpracovatel)

II. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby zastoupené jimi pověřeným zástupcem.

III. Člen se může přihlásit podáním písemné či elektronické přihlášky na stanoveném formuláři.

IV. Člen je přijat na základě rozhodnutí výboru zástupců a uhrazení investičního členského příspěvku.

V. Členství vzniká dnem uhrazení investičního členského příspěvku na účet spolku. Dokladem členství je členský list vydaný spolkem.

VI Členství zaniká:

a. vystoupením člena písemným oznámením výboru spolku či jeho zástupci,

b. úmrtím člena / zrušením osoby v případě právnických osob,

c. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady při porušení stanov spolku,

d. zánikem spolku.

VII. Členský příspěvek se skládá ze dvou částí:

a. Investiční příspěvek je splatný jednorázově při vstupu do spolku a bude využit na investiční náklady spolku. Jeho výše bude stanovena výborem zástupců.

b. Provozní příspěvek je splatný každoročně a jeho výše je stanovena výborem zástupců vždy před začátkem kalendářního roku.

VIII. Členské příspěvky jsou nevratné. V ojedinělých případech může výbor zástupců rozhodnout jinak.

IX. Spolek vede seznam členů spolku v elektronické podobě, jeho správou je pověřen jeden z členů výboru zástupců. Seznam členů spolku je neveřejný, přístupný pouze pro členy spolku.

5. Práva a povinnosti členů

I. Člen spolku má právo:

a. účastnit se jednání shromáždění členů,

b. využívat plodů činnosti spolku.

II. Člen má povinnost zejména:

a. účastnit se shromáždění členů (ideálně 1 x ročně),

b. platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených shromážděním členů spolku,

6. Výbor zástupců

I. Výbor zástupců (dále též výbor či VZ) je nejvyšším orgánem spolku. Výbor je statutárním orgánem spolku. Výbor řídí činnost spolku.

II. Výbor zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a odpovídá za správný chod spolku.

III. Výbor je kolektivním orgánem, jménem spolku jsou oprávněni jednat vždy minimálně dva libovolní členové VZ současně.

IV. Členy výboru jsou:

a. Jaroslav Lenhart, narozen 28.6. 1979, bytem České Kopisty 6, Terezín

b. Jan Valeška, narozen 22.5. 1980, bytem Davídkova 121, Prha 8

c. Lukáš Rudolfský, narozen 19.12.1978, bytem Prachňanská 325

V. Další členové výboru mohou být zvoleni na návrh jednoho z členů, a to minimálně nadpoloviční většinou všech členů VZ.

VI. Člen může být vyloučen při závažném porušení těchto stanov a to volbou minimilně ⅔ členů VZ.

VII. Výbor má nejméně 3 členy.

VIII. Výbor svolává k tomu pověřený člen nejméně jedenkrát za dva měsíce.

IX. Výbor zejména:

a. koordinuje činnost spolku,

b. svolává shromáždění členů,

c. přijímá rozhodnutí, která jsou stanovena v organizačním řádu.

X. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

XI. Výbor smí využít rozhodování per rollam, např. prostřednictívm e-mailu, kterého se musí zúčastnit všichni členové výboru výsledky hlasování jsou zapsány do zápisu dalšího osobního jednání VZ.

XII. Výbor rozhoduje konsensuálně.

7. Shromáždění členů

I. Shromáždění členů (dále též SČ) tvoří všichni členové spolku.

II. SČ svolává výbor zástupců podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor svolá SČ vždy, když o to požádá nejméně třetina členů.

III. SČ zejména:

a. rozhoduje o dlouhodobé strategii spolku

b. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,

c. bere na vědomí výroční zprávu a zprávu o hospodaření spolku

d. dostává pravidelné informace o hospodaření a činnosti spolku

IV. SČ je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, má výbor zástupců právo svolat do 15ti minut náhradní shromáždění členů, které je usnášeníschopné vždy.

V. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné, bez ohledu na výši členského příspěvku.

8. Zásady hospodaření

I. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

II. Zdroji majetku jsou zejména:

a. členské příspěvky členů,

b. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

c. výnosy majetku,

d. výnosy podnikání

e. dotace a granty.

III. Spolek smí vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, jejímž účelem bude podpora činnosti hlavní. Případný zisk je investován zpět do hospodaření spolku k dosahování jeho hlavního cíle.

IV. Za hospodaření spolku odpovídá výbor zástupců, který každý rok předkládá shromáždění členů zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

V. O nakládání a hospodaření s majetkem spolku rozhoduje výbor zástupců.

VI. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného SČ.

VII. Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.

9. Zánik spolku

I. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí VZ.

II. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně VZ o způsobu majetkového vypořádání.

10. Závěrečná ustanovení

I. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

II. Spolek může na základě rozhodnutí VZ vydat organizační řád spolku.

III. Toto znění stanov bylo sepsáno 13.2.2017 v Praze těmito zakladateli:

Jaroslav Lenhart

Lukáš Rudolfský

Jan Valeška

Pravomoci orgánů Spolku živá obŽIVA

Shromáždění členů

Skládá se ze všech členů. Jeden člen má 1 hlas bez ohledu na výši vstupního vkladu. Shromáždění členů má ze svého středu právo volit 3 členy výboru zástupců (1 zemědělce a 2 spotřebitele), má právo podávat podněty výboru zástupců a nahlížet do hospodaření spolku. Shromáždění členů je usnášeníschopné při účasti minimálně 50 % členů. Členem shromáždění může být fyzická i právnická osoba.

Výbor zástupců

Skládá se ze 3 zakladatelů (2 zemědělci a 1 spotřebitel) a případně dalších 3 volených zástupců shromáždění členů (1 zemědělec a 2 spotřebitelé), jejichž mandát je dvouletý. Výbor zástupců je usnášeníschopný při účasti minimálně 3 členů a rozhoduje na základě konsensu. Výbor zástupců především zaručuje dodržování hodnotového rámce daného stanovami a jmenuje provozní Obživy.

Provozní

Je vybraný výborem zástupců a odpovídá za chod spolkového odběrného místa, její finanční zdraví a řízení, vybírá spolupracovníky Obživy, jejichž výběr schvaluje výbor zástupců.

Organizační řád Spolku živá obŽIVA

1. Spolkové odběrné místo

I. Spolek zřizuje spolkové odběrné místo/místa (tzv. Obživa)

II. Obživa není zřízena za účelem zisku, ale za účelem naplňování hlavních činností spolku dle stanov spolku.

III. Obživa je zřízena jako místo odběru zásob členy spolku (viz níže).

IV. Obživa bude ve svém provozu dbát na následující:

a. Podpora principu ekologického a lokálního zemědělství tak, aby se Zemí bylo jednáno s patřičnou úctou.

b. Směřování k bezobalovosti tak, abychom nadměrnou spotřebou nepoškozovali svět.

2. Rozsah činnosti orgánů spolku nad rámec stanovený stanovami

I. Rozsah činnosti výboru zástupců

a. Výbor zástupců rozhoduje o fungování Obživy, sortimentu, personálním obsazení, atd.

b. Výbor zástupců vybírá provozního Obživy, který odpovídá za chod spolkového odběrného místa, jeho finanční zdraví a řízení, vybírá si spolupracovníky.

II. Rozsah činnosti provozního Obživy

a. Provozní spravuje hospodaření Obživy, rozhoduje o financování Obživy z prostředků spolku.

b. Provozní smí disponovat prostředky spolku do výše 100 000,- Kč samostatně, o využití prostředků do výše 500 000,- Kč rozhoduje výbor zástupců, o využití prostředků překračujících tuto částku rozhoduje shromáždění členů .

3. Využití členských příspěvků

I. Investiční členské příspěvky

a. Budou využity na investiční náklady spolkového odběrného místa a prvotní pořízení zásob.

b. Nevyužité investiční členské příspěvky mohou být převedeny do rezervního fondu spolku, kde budou uloženy k budoucímu využití přednostně na založení dalšího spolkového odběrného místa (dalšího místa Obživy) či na neočekávané výdaje investičního charakteru.

c. Solidární fond – každý z členů má právo vložit další členský investiční příspěvek do solidárního fondu, z něhož může být uhrazen investiční členský příspěvek zájemci o členství, který o čerpání ze solidárního fondu požádá. O využití solidárního fondu rozhoduje výbor zástupců.

II. Provozní členské příspěvky

a. Budou využity na pokrytí provozních nákladů spolkového odběrného místa a spolku.

4. Práva a povinnosti členů nad rámec stanovený stanovami spolku

I. Práva členů

a. Každý z členů má podíl v Obživě a veškerém jejím sortimentu.

II. Povinnosti členů

a. Člen má povinnost uhradit náklady na pořízení zásob, které z Obživy odebere. Tyto platby nejsou hrazeny z členských příspěvků.

b. Člen se zavazuje spolupracovat s obživujícími (živiteli) tak, aby mohli dělat to, co je důležité (pečovat o Zemi).

c. Člen se zavazuje spolupracovat s ostatními živenými tak, abychom se navzájem znali, respektovali a podporovali.

Etický kodex Spolku živá obŽIVA

S vědomím významu transparentnosti a slušnosti při své veřejně prospěšné činnosti vypracoval Spolek živá obŽIVA následující etický kodex, který je pro všechny jeho orgány, zaměstnance a členy závazný při všech rozhodnutích.

Ve sporných otázkách aplikace etického kodexu se uplatňuje společné rozhodnutí výboru zástupců.

Průhledné financování

 • Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 • Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
 • Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
 • Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
 • V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí, usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí.

Co zejména považujeme za nezodpovědné?

Pro definici odpovědné činnosti v případě firemního fundraisingu považujeme některé oblasti podnikání přímo za škodlivé a rozhodně mezi našimi dárci nenajdete firmy, které se zabývají:

 • výrobou a použitím agrochemie,
 • výrobou zbraní,
 • výrobou cigaretových výrobků,
 • porno průmyslem.

Spolek živá obŽIVA – v kostce

Smyslem Spolku živá obŽIVA je propojit živitele (ekologické zemědělce a producenty biopotravin) na straně jedné, s obživovanými (jedlíky) na straně druhé a podporovat jejich vzájemný vztah a vztah k půdě, krajině a všemu živému.

Úkolem Spolku živá obŽIVA (dále jen „spolek“) je zejména:

 • usnadnit svým členům přístup k jídlu původem z ekologického zemědělství prostřednictvím spolkového odběrného místa, tzv. Obživy
 • prohlubovat důvěru ve značku BIO a v principy ekologického zemědělství
 • budovat vztah mezi obživovanými a živiteli a vztah k Zemi
 • poskytovat svým členům a veřejnosti environmentální vzdělávání

Spolek jako takový, je neziskový podnik, ve kterém budou všichni členové společně rozhodovat o jeho fungování a zároveň se podílet na jeho provozu.

Podporujeme, aby obživovaní a živitelé měli mezi sebou osobní vztah založený na vzájemné důvěře a spolupráci. Lokální produkty ekologického zemědělství se tak stanou dostupné širšímu okruhu lidí, za férové ceny. Prostředkem k naplnění tohoto cíle bude spolkové odběrné místo tzv. Obživa, která bude zároveň sloužit jako komunitní a vzdělávací centrum.

Obživa bude, na rozdíl od běžného obchodu se zdravou výživou, společným podnikem všech členů spolku. Každý tak ponese podíl na povinnostech a nákladech spojených s jeho provozem a zároveň bude moci využívat všech výhod, které společné odběry a úzká spolupráce s ekologickými zemědělci a producenty biopotravin přináší. Spíše než k „bedýnkovým“ systémům, které fungují čistě na vztahu dodavatel – odběratel a jakýkoli další rozměr zde chybí, by se dala Obživa přirovnat ke KPZ (komunitou podporovanému zemědělství). Tento koncept ale v Obživě přechází na podstatně větší množství druhů jídla, odběratelů a dodavatelů. V ideálním případě by měla Obživa obsáhnout kompletní sortiment zboží a stát se tak alternativou supermarketu. V Obživě budou k dispozici výhradně biopotraviny, přednostně od lokálních dodavatelů, pokud možno bezobalovým způsobem. Chceme, aby co nejvíce lidí mělo přístup k lokálnímu zboží a jídlu pěstovaného, zpracovaného a distribuovaného udržitelným způsobem. Kde to půjde se budeme snažit spolupracovat přímo se zemědělci, což bude mít pozitivní efekt i na výslednou cenu pro odebírající členy.

Aby mohla Obživa vůbec vzniknout, musíme ji vybudovat a udržovat v provozu díky členským příspěvkům a dalším vkladům členů spolku. Každý člen spolku zaplatí při vstupu jednorázový investiční členský příspěvek, který bude použit na vybudování, rozvoj a údržbu Obživy. Z tohoto investičního rozpočtu se budou nakupovat i zásoby zboží do skladu. Dále pak bude každý obživovaný člen platit měsíční provozní členský příspěvek, který poputuje do provozního rozpočtu a bude využit na pokrytí nákladů spojených s provozem Obživy i samotného spolku. A nakonec, při každém odběru zboží z Obživy, uhradí člen spolku náklady spojené s jejich pořízením, které se vrátí do rozpočtu. Kromě finančního příspěvku je také vítán příspěvek ve formě dobrovolné pomoci s čímkoli, co provoz spolku a spolkového odběrného místa vyžaduje – čím více práce zastane členská základna, tím méně bude třeba zaměstnávat placených externistů a sníží se tak náklady na provoz spolku. Na první pohled se může zdát, že členové spolku budou pouze platit poplatky. Jídlo v BIO kvalitě budou ale v Obživě k dispozici pouze za skutečné náklady zemědělců či výrobců na jejich produkci – tedy výrazně levněji, než obdobné zboží v obchodech. Návratnost vstupního poplatku je tedy pouze několik měsíců (v závislosti na objemu odběrů).

Spolek tedy zřídí spolkové odběrné místo (Obživu) ne za účelem zisku, ale jako místo odběru jídla a zboží nakoupeného z prostředků spolku pro své členy.

Nejvyšším orgánem spolku je výbor zástupců. Ten zastupuje spolek navenek, řídí jeho činnost a odpovídá za jeho správný chod. Zakládajícími členy výboru jsou Jaroslav Lenhart, Jan Valeška a Lukáš Rudolfský. Další 3 členové mohou být zvoleni z řad členů spolku – dva za obživované a jeden za živitele.

Dalším orgánem spolku je shromáždění členů, které tvoří všichni členové spolku (obživovaní i živitelé) a každý v něm má jeden hlas. Shromáždění členů se svolává podle potřeby, minimálně jednou ročně. Shromáždění členů je pravidelně informováno o hospodaření a činnosti spolku, rozhoduje o dlouhodobé strategii spolku a schvaluje úkoly na další období.

Kromě společného obstarávání biopotravin a budování osobních vazeb mezi členy, je také důležitou činností spolku šíření informací. Chtěli bychom formou různých přednášek, seminářů a workshopů poskytovat členům informace, které se týkají zejména biopotravin a trvale udržitelného životního stylu.

Členské příspěvky do Spolku živá obŽIVA

Kdo může být členem

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let a každá právnická osoba (přijetí je podmíněno schválením statutárním orgánem spolku).

Členství v Spolku živá obŽIVA může mít různé podoby:

 • člen živitel
  • ekologický podnikatel dle zákona o ekologickém zemědělství (tedy zemědělec / zpracovatel / výrobce / obchodník)
 • člen obživovaný (podle počtu osob v domácnosti a možností přispívat)
  • Jednotlivec
  • Domácnost

Každý zájemce o členství je povinen vyplnit přihlášku a vložit do spolku investiční členský příspěvek. Členství pak vzniká uhrazením investičního příspěvku na účet spolku.

Pokud člen hodlá odebírat zboží z Obživy, musí uhradit pravidelný měsíční provozní příspěvek, viz níže.

Příspěvek investiční

Každý zájemce, který se přihlásí do spolku, se zavazuje uhradit investiční členský příspěvek. Tento příspěvek je použit na úhradu dlouhodobých investic, do rozjezdu spolkového odběrného místa a na pořízení prvních zásob zboží. Tento příspěvek je nevratný. Rozpočet je dostupný všem členům na webu .

Výše investičního členského příspěvku je 4 800,- Kč a je možné ji rozdělit do dvou splátek. Uhrazením investičního příspěvku se zájemce stává členem spolku s rozhodovacím právem dle stanov.

Každý člen má možnost vložit do spolku další investiční příspěvek do tzv. solidárního fondu, kterým umožní vstup do spolku někomu, pro nějž je investiční vklad překážkou v členství.

Příspěvek provozní

Po zaplacení investičního příspěvku se člen může rozhodnout, zda bude využívat možnosti odebírat zboží z Obživy. Pokud ano, musí se podílet na měsíčních provozních nákladech. Provozní příspěvek je placen měsíčně – ideálně trvalým příkazem. Doporučené je nastavit si pravidelnou měsíční platbu měsíc dopředu do 15. (provoz se hradí měsíc dopředu).

Výše měsíčního provozního příspěvku byla stanovena na rok 2023 (účinnost od Března):

 • 350,- Kč – “Jednotlivec” – přispívá člen, který ze zásob Obživy živí pouze sebe (a jedno nebo více dětí)
 • 550,- Kč – “Domácnost” – přispívá člen (dvojice/rodina/organizace), který ze zásob Obživy živí alespoň dva dospělé a 0-X dětí
 • 150,- Kč – “Solidární” – v nouzi dočasně přispívá Jednotlivec nebo Domácnost
 • 810,- Kč –“Jednotlivec s navýšením” platí pro členství Jednotlivec, který se finančně zapojil  do programu Jeden Den pro Obživu
 • 1010,- Kč –“Domácnost s navýšením” platí pro členství Domácnost, která se finančně zapojila do programu Jeden Den pro Obživu
 • 610,- Kč – Solidární s navýšením” platí pro členství Solidární, který se finančně zapojil do programu Jeden Den pro Obživu

Výše měsíčního provozního příspěvku byla stanovena na rok 2022:

 • 350,- Kč – “Jednotlivec” – přispívá člen, který ze zásob Obživy živí pouze sebe (a jedno nebo více dětí)
 • 450,- Kč – “Rodina” – přispívá člen (dvojice/rodina/organizace), který ze zásob Obživy živí alespoň dva dospělé a 0-X dětí
 • 810,- Kč –“Jednotlivec s navýšením” platí pro členství Jednotlivec, který se zapojil do programu Jeden Den pro Obživu
 • 910,- Kč –“Rodina s navýšením” platí pro členství Rodina, která se zapojila do programu Jeden Den pro Obživu

Měsíční členský příspěvek je splatný vždy do posledního dne předcházejícího měsíce.

Informace o zpracování osobních údajů Spolku živá obŽIVA

Informace o zpracování osobních údajů členů Spolku živá obŽIVA (dále též spolek) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR). Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis způsobu, jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech členů Spolku živá obŽIVA se sídlem České Kopisty 5, Terezín, a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

1. Proč potřebuje spolek moje osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány pro evidenci členů spolku ze zákona, pro evidenci plateb Vašich členských příspěvků a evidenci Vašich odběrů, pro zasílání informací a zpravodajů o dění ve spolku ať už poštou či e-mailem.

2. Jaké moje osobní údaje spolek spravuje?

U každého člena zpracováváme tyto OÚ: Jméno, Příjmení, datum narození, místo pobytu/bydliště, telefonní kontakt a kontaktní email. Dále zpracováváme doplňkové osobní údaje v podobě fotografií a záznamů, ale tyto pouze na základě udělení individuálního a dobrovolného souhlasu se zpracováním.

3. Jak dlouho spolek spravuje moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje spravujeme vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě členů na dobu trvání členství. Po ukončení vašeho členství spravujeme osobní údaje pouze v rozsahu, který nám ukládá zákon (pokud tak činí, například v případě archivace účetnictví).

4. Kdo je odpovědný za způsob zpracování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Spolek živá obŽIVA se sídlem České Kopisty 5, Terezín. Funkci správce osobních údajů vykonává paní Michaela Křivková, email: spolek@obziva (dále jen „správce“).

Na správce je možné se obracet s veškerými dotazy souvisejícími se správou osobních údajů, stejně jako s žádostmi o opravy, změny a doplnění osobních údajů. V případě, že je správce nedostupný, je možné se obrátit přímo na některého z členů výboru zástupců.

5. Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Máte právo být informován/a o rozsahu vašich osobních údajů, které spravujeme. Konkrétně máte právo na informace za jakým účelem údaje zpracováváme a komu jsou vaše osobní údaje zpřístupňovány. Můžete se kdykoliv v budoucnosti dotázat na totožnost námi najatých zpracovatelů a za jakým účelem jejich služby využíváme.

Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení jejich zpracování. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování. V případě, že se budete domnívat, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu). V tomto ohledu vás prosíme, abyste nás v případě vašeho podezření na protiprávní zpracování osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili, a my vám za to slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku.
Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o vás spravujeme v jednoduché strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto uspořádané vaše osobní údaje předali vámi určené třetí osobě.

Více informací o svých právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům?

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob. Přístup ke spravovaným osobním údajům má správce evidence osobních údajů, provozní, administrátor správy členské základny, členové výboru zástupců a dedikovaní zaměstnanci, pokud je to nezbytně nutné pro výkon jejich funkce. Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě kontroly z finančního úřadu). Můžeme využíváme služeb externího zpracovatele účetnictví a tento zpracovatel má z tohoto titulu přístup k obsahu vašich osobních údajů.

7. Kde jsou moje údaje fakticky uloženy?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na serveru společnosti Google, kde náš spolek využívá službu Google Apps, kde jsou data zabezpečena podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Google. K osobním údajům na tomto úložišti mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle předchozího článku. Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v prostorách spolku a jsou zabezpečeny mechanickým způsobem.

________________________________________

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů členů spolku a pokud budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na správce.

Způsoby komunikace ve Spolku živá obŽIVA

Tento dokument popisuje druhy vzájemné komunikace ve spolku a jejich použití.

E-mail – spolkový email spolek@obziva.cz slouží jako základní komunikační prostředek, jedná se o hlavní e-mail spolku. Na tuto adresu se může obrátit kterýkoliv člen spolku s dotazy. Z této adresy budou členům zasílány zejména informace související s členstvím ve spolku, například údaje o členských příspěvcích, členských schůzích apod. E-mail obhospodařuje provozní spolkového odběrného místa.

Osobní setkání – každý člen má minimálně morální povinnost účastnit se pravidelné výroční členské schůze, která bude místem k osobnímu setkání všech členů, volbě orgánů spolku a vzájemné diskusi o směřování spolku. Členská schůze bude svolávána minimálně jedenkrát ročně vždy minimálně s měsíčním předstihem. Osobní setkání mohou probíhat také ve spolkovém odběrném místě, kde jsou ovšem neformální a nepravidelné. Pravidelné členské schůze svolává výbor zástupců.

Zpravodaj – slouží k nepravidelnému shrnutí a je určen k informování nečlenů. Zpravodaj bude rozesílán i všem právoplatným členům na emailové adresy uvedené v přihlášce. Správou zpravodaje je pověřen provozní spolkového odběrného místa.

Webové stránky www.obziva.cz představují základní informační zdroj, tvoří je především statické texty a dokumenty o fungování spolku a spolkového odběrného místa včetně například přihlášky do spolku, možnosti přihlášení ke spolkovému zpravodaji a důležité kontaktní údaje. Správou webu je pověřen některý z členů.

Facebookhttps://www.facebook.com/obchodobZIVA/ využívá spolek pro komunikaci s členy i dalšími zájemci na sociální síti Facebook. Má za účel zejména šíření novinek ze spolkového odběrného místa a šíření osvěty o činnosti spolku a jeho záměru. Správou facebooku je pověřen některý z členů.

Google Groups (fórum) slouží pro interní informování členů a komunikaci mezi členy. Správou fóra je pověřen provozní spolkového odběrného místa.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽADATELE

 1. Žadatel o členství ve Spolku vyplní přihlášku v elektronické podobě a odešle ji (přes internetový formulář). Každá přihláška se automaticky nahraje do tabulky v google drive spolku obŽIVA.
 2. Žadateli bude odeslán informační e-mail o přijetí přihlášky včetně informací o platbě vstupního investičního poplatku.
 3. Po uhrazení vstupního investičního poplatku se žadatel stává členem a je mu přiděleno identifikační číslo. Toto číslo může být požadováno v souvislosti s poskytováním spolkových služeb a slouží k identifikací dalších plateb.
 • Nový člen bude zanesen do databáze členů.
 • Novému členovi bude odesláno potvrzení o připsání platby a vzniku členství ve spolku.
 • Novému členovi bude vystavena členská karta, která bude k vyzvednutí osobně na informační schůzce.
 1. Informační a poznávací schůzka proběhne při první dohodnuté návštěvě v Obživě.
 2. Člen bude dostávat zprávy s aktuálními informacemi elektronickou cestou na e-mail uvedený v přihlášce.
 3. Člen bude vyzván k uhrazení provozního poplatku, ke kterému se zavazuje v elektronické přihlášce (na této platbě je chod Obživy závislý). Doporučené je nastavit si pravidelnou měsíční platbu měsíc dopředu do 15. (provoz se hradí měsíc dopředu).

Odběr ve spolkovém obchodě bude možný, pouze pokud bude mít dotyčný člen předem zaplacen provozní poplatek na dané měsíční období (informace o platbách se bude aktualizovat v databázi z transparentního účtu).

Fungování Obživy je závislé na pravidelných měsíčních příspěvcích na provoz. Proto je pravidelné přispívání zásadní pro hladké fungování odběrného místa. Prosíme o včasné zasílání příspěvku. Kdo chce, může i víc, určitě se tento příspěvek neztratí. 🙂

Pro tento účel je zaveden transparentní účet pro provozní účely.

Odkazy: